Kira beyannamesi 2017, Kira Beyannamesi Hesaplama 2017


Kira beyannamesi 2017, Kira Beyannamesi Hesaplama 2017


Kira beyannamesi son verme tarihi ne zaman 2017? Kira vergisi ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman 2017? Kira beyanname vergisi nasıl hesaplanır 2017?

2016 yılında konutlardan elde edilen net kira geliri 3800,00 TL, işyerlerinden elde edilen kira geliri ise brüt 30.000,00 TL üzerinde olanların 31 Mart 2017 tarihine kadar Kira (GMSİ) beyannamesini bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir. 2017 kira beyannamesi konusunda merak edilen tüm soruların cevabı bu yazımızda. Kira vergisinin kredi kartı ile nasıl ödenebileceği konusunda KREDİ KARTI İLE KİRA VERGİSİ ÖDEME konulu yazımızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

Kira geliri nedir?

Gelir vergisi kanununda belirtilen mal ve ya varlıkların kira verilmesinden dolayı elde edilen gelir kira geliri diğer ismi ile gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanır.Gelir Vergisi Kanunu’na göre kiraya konu olan mal ve varlıklar 70’inci maddede belirtilmiştir. Bunlar;

 • Araziler,
 • Binalar,
 • Memba suları,
 • maden işletmeleri,
 • Taş ocağı,
 • Kum ve çakıl çıkarma yerleri,
 • Tuğla ve kiremit harmanları,
 • Tuzlalar,
 • Voli yerleri ve dalyanlar (Voli: balıkçıların, balıkları çevirmek için, kayıklarla denize fırdolayı ağ salmaları.)
 • Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
 • Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,
 • Telif hakları,
 • Gemi ve gemi payları,
 • Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri

Geçmiş yıllara ait kira gelirinin vergilendirilmesi

Kira gelirinin vergilendirilebilmesi için tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Tahsil edilen kira geliri geçmiş yıllara ait olsa bile tahsis edildiği yılın geliri olarak kabul edilir.

Gelecek yıllara ait kira gelirinin vergilendirilmesi

Gelecek yıllara ait olan ve peşin olarak tahsil edilen kira gelirleri ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir.

Döviz olarak alınan kira gelirinin vergilendirilmesi

Döviz olarak tahsil edilen kira gelirlerinde tahsilat tarihinde geçerli olan Merkez Bankası döviz kurları esas alınır.

Kira gelirinin mal karşılığı tahsil edilmesi halinde vergilendirme

Kira gelirinin ayni olarak diğer ismi ile herhangi bir mal karşılığında tahsil edilmiş olması halinde Vergi Usül Kanununa göre emsal bedeli üzerinden vergilendirilir.

Kira geliri bankaya mı yatırılır, üst sınır nedir?

 • Konut kira geliri 500 TL ve üzerinde olanların,
 • İşyeri kiralarının tutar gözetilmeksizin tamamının bankalar ve ya PTT şubeleri aracılığı ile tahsil edilmesi gerekmektedir.

Kira gelirinin hiç olmaması ya da düşük olması halinde kira beyannamesi 

Kira bedelinin hiç olmaması ya da düşük olması halinde emsal kira bedeli esas alınır. Bundan dolayı;

 • Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına tahsil edilmesi,
 • Kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen kira gelirinin emsaline göre düşük olması halinde;

emsal kira bedeli esas alınır.

Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin % 5’idir.

Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10’udur.

Örnek: Mükellef (A), 2016 yılında emlak vergisi değeri 300.000 TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Bu durumda, mükellefin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir. Emsal Kira Bedeli: 300.000 x %5 = 15.000 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.

Emsal kira bedeli düzenlemesi hangi durumlarda uygulanmaz

 • Gayrimenkulün korunma amacı gözetilerek başkalarına devredilmesi,
 • Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.)
 • Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,
 •  Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.

2017 Kira geliri istisnası ne kadar?

 • 2016 yılında konutlar için elde edilen kira geliri 3800 TL altında olanlar kira gelir  beyannamesi vermeyecek. Konutlar için elde ettiği kira geliri 3800,00 TL üstünde olanların 27 Mart 2017 tarihine kadar beyanname vermeleri gerekmektedir. İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için geçerlidir. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller için istisna uygulaması bulunmamaktadır.
 • Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, 3.800 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2016 yılı için 110.000 TL’yi aşanlar, 3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

Kira gelir vergisi hesaplama 2017

Kira gelirinde vergiye tabi olarak tutar iki farklı şekilde hesaplanmaktadır.

 • Gerçek gider yöntemi ile hesaplama,
 • Götürü gider yöntemi ile hesaplama.

***Mükellefler kira gelir vergisinin hesaplanması için yukarıdaki götürü yöntemlerden birisini seçebilirler. Seçilen yöntem tüm mal varlıklarından elde edilen kira için uygulanır. Yani bir kısmının götürü gider bir kısmının gerçek gider yöntemine göre hesaplanması söz konusu değildir.

***Götürü gider yöntemini seçenler iki yıl geçmeden gerçek gider yöntemine geçemezler.

Götürü gider yöntemine göre kira gelir vergisi hesaplama 2017

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler elde ettiği toplam kira gelirinden istisna tutarını düştükten sonra (3.800,00 T.L) kalan kısım vergiye tabi olan kısımdır.

Gerçek gider yöntemine göre kira gelir vergisi hesaplama 2017

Kira geliri beyannamesi için gerçek gider yöntemini seçen mükellefler brüt kira geliri tutarından aşağıdaki

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • ● Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • ● Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • ● Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.) İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.)
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • ● Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, (Bu harcamalar 2016 takvim yılı için 900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)
 • ● Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
 • ● Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
 • ● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.

Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir

 İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat/Toplam Hasılat

(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

Örnek: Mükellef (D), sahibi olduğu konutu 2016 yılında kiraya vermiş olup, 32.000 TL kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 8.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 8.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır. Vergiye Tabi Hasılat = 32.000 – 3.800 = 28.200 TL İndirilebilecek Gider = (8.000 x 28.200) / 32.000 = 7.050 TL

Kira gelir vergisi son ödeme tarihleri ne zaman 2017 • Kira gelir beyannamesi için ilk taksit son ödeme tarihi 31 Mart 2017,
 • İkinci taksit son ödeme tarihi ise 31 temmuz 2017.

⇒⇒2017 KİRA GELİRİ BEYANNAME REHBERİ

***KONUYLA İLGİLİ TÜM SORULARINIZI AŞAĞIDAKİ YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***YORUMUNUZ

2 Yorum "Kira beyannamesi 2017, Kira Beyannamesi Hesaplama 2017"

 1. CENGİZ   7 Mart 2018 at 14:39

  Sorum Peşin alınan işyeri kirası ile ilgili ;
  2017 ocak ta 3 yıllık olarak işyerinı kiraya verilmiş , kirası alınmıştır.
  Kiracıda ödediği kirayı bürüt ve stopaj olarak maliyeye bildirmiş.
  2017 için üçte bir kiranın beyanını vereceğim.
  peki 2018 ve 2019 da da 1/3 leri bildireceğim de Kirabeyan sisteminde bu miktarları hangi bölümde göstereceğim. stopajı ne yazacağım , çünkü kiracı stopajın hepsini 2017 de ödemiş olacak.
  Teşekkür ederim.

  Cevapla
 2. CENGİZ   7 Mart 2018 at 14:38

  Sorum Peşin alınan işyeri kirası ile ilgili ;
  2017 ocak ta 3 yıllık olarak işyerinı kiraya verilmiş , kirası alınmıştır.
  Kiracıda ödediği kirayı bürüt ve stopaj olarak maliyeye bildirmiş.
  2017 için üçte bir kiranın beyanını vereceğim.
  peki 2018 ve 2019 da da 1/3 leri bildireceğim de Kirabeyan sisteminde bu miktarları hangi bölümde göstereceğim. stopajı ne yazacağım , çünkü kiracı stopajın hepsini 2017 de ödemiş olacak.
  Teşekkür ederim.

  Cevapla